ผู้บริหาร

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล
vpahr@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
suphachai.c@cmu.ac.th
ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายแผนงาน บริหารการเงินและทรัพย์สิน
vpp@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ
vpusr@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
rome.c@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัย
sampan.s@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพองค์กร
usanee.k@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายบริการวิชาการและรับใช้สังคม
vpra@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร
รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม
prasert.r@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก
รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม การออกแบบ
และการดำเนินงานทางด้านภูมิสถาปัตยกรรม
ekkachai.m@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์
รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายแผนงาน
charin.t@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ นพ. รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ
รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการนักศึกษา
ronnaphob.ua@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์
รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ
piyapong.n@cmu.ac.th
อาจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์
รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนางานวิชาการและคุณภาพการศึกษา
apeq@cmu.ac.th
รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี
ในงานด้านสื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
apca@cmu.ac.th
อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล
รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายบริหารทั่วไปและกฎหมาย
apal@cmu.ac.th