บุคลากร

นางสาวพลินพริมา กุลโพธิสุวรรณ
(Miss Plinprima  Kunpothisuwan)
ตำแหน่ง: 
หัวหน้างานเลขานุการผู้บริหาร (พนักงานมหาวิทยาลัย)
โทรศัพท์: 053-941019
Email: Phalin.p@cmu.ac.th

นางสาวสิโรบล ใหม่วัน
(Miss Sirobon Maiwan)

ตำแหน่ง: พนักงานปฏิบัติงาน (พนักงานมหาวิทยาลัย)
เลขานุการ: รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์: 053-941001
Email: Sirobon.m@cmu.ac.th

นางกฤตติยา มาลารัตน์
(Mrs. Krittiya Malarat)
ตำแหน่ง:
พนักงานปฏิบัติงาน (พนักงานมหาวิทยาลัย)
เลขานุการ: รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล
เลขานุการ: รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน บริหารการเงินและทรัพย์สิน
โทรศัพท์: 053-941008
Email: Krittiya.m@cmu.ac.th

นางนิรมล เอบีฮาระ
(Mrs. Niramon Ebihara)

ตำแหน่ง: พนักงานปฏิบัติงาน (พนักงานมหาวิทยาลัย)
เลขานุการ: รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ
เลขานุการ: รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพองค์กร
เลขานุการ: รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิชาการและคุณภาพการศึกษา
โทรศัพท์: 053-941004 ,053-941006
Email: Niramon.e@cmu.ac.th

 

นางสาวนลินี อธิมา
(Miss Nalinee Atima)

ตำแหน่ง: พนักงานปฏิบัติงาน (พนักงานมหาวิทยาลัย)
เลขานุการ: รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนงาน
เลขานุการ: รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการนักศึกษา
เลขานุการ: ปฏิบัติการแทนอธิการบดีในงานด้านสื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
โทรศัพท์: 053- 941013,053-941014
Email: Nalinee.a@cmu.ac.th

นางสาวธนิสสรา มั่งมูล
(Miss Tanisara Mongmoon)

ตำแหน่ง: พนักงานปฏิบัติงาน (พนักงานมหาวิทยาลัย)
เลขานุการ: รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
เลขานุการ: รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและรับใช้สังคม
โทรศัพท์: 053-941005
Email: tanisa79@gmail.com

นางขวัญชนก สอาดล้วน
(Mrs.Kwanchanok Sartluen)

ตำแหน่ง: พนักงานปฏิบัติงาน (พนักงานมหาวิทยาลัย)
เลขานุการ: รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม
เลขานุการ: รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม การออกแบบ และการดำเนินงานทางด้านภูมิสถาปัตยกรรม
เลขานุการ: ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์: 053-941011, 053-941012
Email: Kwanchanok.tip@cmu.ac.th

นางสาวสุรีย์วัลย์  คำไชย
(Miss Sureewan Khamchai)

ตำแหน่ง: พนักงานปฏิบัติงาน (พนักงานมหาวิทยาลัย)
เลขานุการ: รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขานุการ: รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
โทรศัพท์: 053-941002
Email: sureewan.k@cmu.ac.th

นางสาวจีราพร  สุวรรณเดช
(Miss Jeeraporn Suwannadet)

ตำแหน่ง: พนักงานปฏิบัติงาน (พนักงานมหาวิทยาลัย)
เลขานุการ: รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการ: รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
เลขานุการ: รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไปและกฎหมาย
โทรศัพท์: 053-941003, 053-941009
Email: jeeraporn.s@cmu.ac.th