เป้าประสงค์หลัก

เป้าประสงค์หลัก

1.เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายในการปฏิบัติงานของงานเลขานุการผู้บริหาร

2.การให้บริการที่มีคุณภาพและสร้างความพึงพอใจสูงสุดกับผู้รับบริการ

3.เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้ความเข้าใจในงานอย่างแท้จริงและสามารถจัดการกับความรู้อย่างเป็นระบบ

4.เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามมาตรฐาน

5.บุคลากรมีศักยภาพและมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานอย่างยั่งยืน