พันธกิจ

พันธกิจ

1.สนับสนุนการทำงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2.พัฒนาระบบงานสารบรรณ งานบริการ และการติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3.สร้างความสัมพันธ์อันดีและให้ความร่วมมือระหว่างส่วนงานทุกส่วนให้เกิดการสร้างเครือข่ายในการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

4.สนับสนุนสร้างเสริมองค์ความรู้ให้เป็นระบบการจัดการความรู้ที่สามารถนำไปใช้เชื่อมโยงกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสร้างเครือข่ายไปยังส่วนงานต่างๆ เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.ส่งเสริมสนับสนุนการทำงานเป็นทีมและการมีส่วนร่วม

6. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา ดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพและคุณภาพของบุคลากรและงานอย่างมีประสิทธิภาพ