หน้าแรก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
ขส.มช. ปรับเปลี่ยนเส้นทางให้บริการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แต่งตั้งศาสตราจารย์คลินิก
คู่มือคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำหนดการประชุมผู้บริหารระดับสูง ประจำปี 2561