วิสัยทัศน์

มุ่งมั่น พัฒนา สนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล เสริมสร้างองค์ความรู้นำสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและตอบสนองผู้รับบริการอย่างเต็มใจ โปร่งใส   รวมเป็นหนึ่งเดียว