กลยุทธ์

กลยุทธ์

1.ส่งเสริมการบริหารงานเอกสารให้เป็นไปตามกฎระเบียบ

2.สร้างเสริมให้บุคลากรมีจิตบริการและลดจำนวนข้อร้องเรียน

3.ส่งเสริมการประสานงานเพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ

4.มุ่งนำปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้มาใช้กับการบริหารงานเพื่อให้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ลดคน ลดเวลาการทำงานอย่างมี

คุณภาพ

5.ส่งเสริมการนำ KM มาใช้ในการบริหารจัดการ

6.สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรม สัมมนา ดูงาน เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้

7. สร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากร